Mở cơ sở dữ liệu các từ tương tự

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa khoảng 75 triệu từ đồng nghĩa và có sẵn bằng 36 ngôn ngữ.

developed by Andreas Krause